reclameAPK (een activiteit van Square Design grafisch ontwerpstudio), gevestigd aan Burg. Stamstraat 26, 3861 DL Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.reclameAPK.nl Burg. Stamstraat 26, 3861 DL Nijkerk 033 246 2338
R. Gerritse is de Functionaris Gegevensbescherming van reclameAPK. Hij is te bereiken via info@squaredesign.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

reclameAPK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, Locatiegegevens, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Lijst met contactgegevens van de klant via een app, Internetbrowser en apparaat type, Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
reclameAPK (een activiteit van Square Design grafisch ontwerpstudio) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – Kredietwaardigheidscheck

Bij reclameAPK (een activiteit van Square Design grafisch ontwerpstudio) is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. – Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

reclameAPK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, Om goederen en diensten bij u af te leveren, reclameAPK analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, reclameAPK volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte, reclameAPK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

reclameAPK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van reclameAPK tussen zit. reclameAPK gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Macs (Adobe/FMpro/Office) voor grafische producties, mailings en internet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

reclameAPK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens, Personalia, Adres, Enzovoort 7 – 15 jaar ivm bewaarplicht Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

reclameAPK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. reclameAPK blijft verantwoordelijk doch nooit aansprakelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

reclameAPK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, behoudens aangaande bedrijfsgeheimen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door reclameAPK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@squaredesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

reclameAPK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

reclameAPK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@squaredesign.nl

Op alle niet vernoemde zaken zijn onze Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Arondissementsrechtbank in Arnhem onder nummer: 76/1998. Een kopie wordt u kosteloos toegezonden.